Harsh Jigish Parikh
CS Department Image
Email hparikh at cs.duke.edu
Web page http://www.cs.duke.edu/~hparikh
Advisor Landon Cox